I am Oliver

Javascript 中的 splice 方法

splice() 方法向/从数组中添加/删除项目,然后返回被删除的项目。(会改变原始数组)

语法

1
arrayObject.splice(index, how-many, item1, item2, ...itemX)
参数 描述
index 必需。整数,规定添加/删除项目的位置,使用负数可从数组结尾处规定位置。
how-many 必需。要删除的项目数量。如果设置为 0,则不会删除项目
item1, …, itemX 可选。向数组添加的新项目。

用法举例

在数组最开始插入一个元素

1
2
var arrr = [1, 2, 3, 4];   // arrr: [1, 2, 3, 4]
arrr.splice(0, 0, 0); // arrr: [0, 1, 2, 3, 4]

删除第三个

1
2
3
// arrr: [0, 1, 2, 3, 4]
arrr.splice(3, 1) // return [3] 删除的元素会做为返回返回值
// arrr: [0, 1, 2, 4]

删除后面两个

1
2
3
// arrr: [0, 1, 2, 4]
arrr.splice(2, 2) // return [2, 4]
// arrr: [0, 1]

替换

1
2
3
// 把第二个元素变成 5
// arrr: [0, 1, 2, 4]
arrr.splice(2, 1, 5); // [0, 1, 5, 4]

交换位置

1
2
3
4
5
6
7
8
function swapArrayItemPosition(arr, one, another) {
var dummy = arr.splice(one, 1, arr[another])[0];
arr.splice(another, 1, dummy);
return arr;
}

// arrr = [0, 1, 5, 4]
swapArrayItemPosition(arrr, 1, 2); // [0, 5, 1, 4]
打赏